Monthly Archives: July 2010

טקס לחגורה שחורה

בתאריך 12 ביולי התקיים טקס לחגורות שחורות וחומות במכון רמת פולג, ובו עלו בדרגה התלמידים הבאים: 1. אלכס סוולקין – דאן 2 2. אנט חלפון – דאן 2. 3. עדן עמר – דאן 2. 4. איליה סלוולקין – דאן 1. … Continue reading

חובת ביצוע בדיקת מאמץ לנבחנים ב”אסון טבע”

בהחלטת העמותה לקרב מגע לחימה ישראלית הוחלט כי כל משתתף במבחן אסון טבע, מחוייב בייצוע בדיקת מאמץ טרם הגעתו לבחינה. נציין כי חוקי מדינת ישראלי אינם מחייבים את העמותה בביצוע בדיקה זו, הואיל ו”אסון טבע” אינו אירוע תחרותי, אף על … Continue reading